Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Archiwum

Lepsza ochrona przed bezprawnym zwolnieniem.

  Od listopada br. bezprawnie zwolniony pracownik będzie przywracany do pracy decyzją sądu pierwszej instancji bez czekania na prawomocny wyrok. Oznacza to koniec wieloletnich batalii przed sądami i powoduje, że martwy dotąd przepis chroniący zatrudnionych staje się realny.

    Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która wejdzie w życie w listopadzie 2019 r. wprowadza przepis, że już sąd pierwszej instancji jeśli uzna zwolnienie za bezprawne, skutecznie może nakazać dalsze zatrudnianie zwolnionego pracownika bez czekania na prawomocne orzeczenie. To może aż o połowę skrócić czas, w którym pokrzywdzonemu pracownikowi przywrócone zostanie zatrudnienie.

    Obecnie przepisy ochronne są fikcyjne, bo z powodu przewlekłości postępowań sądowych bezprawnie zwolnieni pracownicy nawet kilka lat pozostawali bez pracy. - Dnia 24 lipca br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta zmienia treść art. 4772 § 2 k.p.c., który w obecnym brzmieniu pozwala sądowi w wyroku uznającym wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne, na wniosek pracownika nałożyć na zakład pracy obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy - tłumaczy dr Ewa Kędzior, Koordynator ds. ochrony praw związkowych Komisji Krajowej.  

   Zwraca również uwagę, że możliwość nałożenia w nieprawomocnym wyroku na zakład pracy obowiązku dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy w przepisach procesowych funkcjonuje już od 1985 r., gdy został wprowadzony ustawą z dnia 18 kwietnia 1985 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1985, nr 20, poz. 86).

- Wyrok o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne może zostać wydany tylko wtedy, gdy nie doszło jeszcze do rozwiązania stosunku pracy, czyli przed upływem okresu wypowiedzenia. Nie ma możliwości uzyskania stosownego zabezpieczenia w wyroku o przywrócenie do pracy.  Zwiększająca się długość trwania postępowań w sprawach związanych z wypowiedzeniem stosunku pracy sprawiła, iż przepis ten z biegiem czasu stał się przepisem martwym. Obecnie czas trwania postępowania sądowego znacznie przekracza nawet najdłuższy 3 miesięczny okres wypowiedzenia, co sprawia iż uzyskanie takiej formy zabezpieczenia jest praktycznie niemożliwe, choć formalnie przewidziane przez przepisy prawa - dodaje Ewa Kędzior.

    Zmiana zawarta w ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. dostosuje przepisy procesowe do praktyki funkcjonowania sądów pracy i przywróci wspomniany przepis do życia. Nowa treść przepisu art. 4772 § 2. k.p.c.  pozwoli sądowi na nałożenie na pracodawcę obowiązku dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania również w wyroku przywracającym pracownika do pracy.
  Przepis wejdzie w życie po  upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw ustawy z dnia  4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

  Co w sytuacji, gdy sąd drugiej instancji uzna, że zwolnienie było prawidłowe?  Pracodawca będzie mógł się domagać odszkodowania od skarbu państwa.

                                                                                                              z serwisu informacyjnego KK

                                                                                                            

 

                                                                                                                                   

 

 

Kontakt

Szukaj