Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Archiwum

Gorąco w pracy ? Pracowniku, poznaj swoje prawa !

  Ostatnio wysokie temperatury prześladują nas wszystkich. Według prognoz trochę to potrwa. Zimne napoje, żaluzje w oknach, a nawet krótszy dzień pracy - tego pracownik może  wymagać od swojego szefa w czasie upałów. Nadmiar gorąca powoduje, że praca staje się bardziej uciążliwa. Zdrowie i życie pracowników musi być odpowiednio chronione. Pracowniku, poznaj swoje prawa !

   Nie ma znaczenia czy pracujemy w biurze, fabryce czy na budowie. Pracodawcy mają obowiązek zapewnić swoim pracownikom odpowiednie warunki pracy. - Przedsiębiorca jest zobowiązany do zaopatrzenia pracowników w zimne napoje, gdy pracownik pracuje na zewnątrz, a temperatura przekracza 25 st. Celsjusza - tłumaczy Marzena Flis, Pełnomocnik KK do spraw BHP

- Jeśli chodzi o zakłady pracy, obowiązek taki pojawia się, gdy temperatura wzrasta do 28 st. Celsjusza. Przepisy Kodeksu pracy i rozporządzenia ministra nie regulują, jaka ilość zimnych napojów przypada na pracownika. - Oznacza to, że powinien zapewnić ilość wystarczającą zatrudnionym na cały dzień pracy - wyjaśnia pełnomocnik KK.

  Ponadto w przypadku osób pracujących na dworze i wykonujących zadania, przy których można się pobrudzić, powinny mieć one zapewnione co najmniej 90 litrów wody do mycia. Zasada taka obowiązuje oczywiście, jeśli w miejscu pracy nie ma dostępu do bieżącej wody.
  To jednak nie koniec obowiązków pracodawcy wobec pracowników. Powinien zapewnić w pomieszczeniach temperaturę odpowiednią do pracy. Może do tego wykorzystać klimatyzatory lub wentylatory. Ma również obowiązek instalacji rolet lub żaluzji, by poprawić zatrudnionym komfort pracy. Jeśli pomieszczenie jest bardzo nagrzane, a nie ma klimatyzacji, pracodawca może wcześniej zwolnić pracowników.
 
                                                                          ( z serwisu informacyjnegp KK )

 

Typowe warunki pracy 

Zgodnie z  § 112 rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w typowych, normalnych warunkach pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom wodę zdatną do picia. Usytuowanie miejsca jej czerpania powinno się znajdować nie dalej niż 75 m od stanowisk pracy. Jednocześnie  § 113 ust. 1 i 2 ogólnych przepisów BHP wskazuje, że czerpanie wody powinno odbywać tylko z zaworów czerpalnych (czyli kranów). 

W rozporządzeniu użyto pojęcia “woda zdatna do picia” co oznacza wodę przebadaną pod względem higieniczno-sanitarnym, nadającą się do spożywania przez ludzi. O przydatności wody do spożycia decyduje Państwowa Inspekcja Sanitarna. Jeżeli woda z wodociągów nie powinna być spożywana, wówczas pracodawca musi dostarczyć pracownikom inne napoje. Ponadto rodzaj napojów oraz ich ilość jest uwarunkowana rodzajem wykonywanej pracy oraz potrzebami fizjologicznymi. 

Szczególne warunki pracy 

    Zasady dotyczące zatrudnienia pracowników w szczególnie uciążliwych warunkach pracy zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.  Jeżeli praca jest wykonywana w szczególnie ciężkich warunkach, wówczas pracodawca poza wodą do picia powinien dostarczyć pracownikom inne napoje spełniające wyżej wymienione warunki (napoje zimne wzbogacone o sole mineralne i witaminy).

Praca podczas upałów zalicza się do ciężkich warunków pracy.  Pracą w szczególnie uciążliwych warunkach nazwiemy pracę wykonywaną na otwartej przestrzeni  przy temperaturze ponad 25 stopni C i wykonywaną w pomieszczeniach zamkniętych, przy temperaturze ponad 28 stopni C.     

Prace szczególnie niebezpieczne wymieniono w dziale IV. Wg. rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów BHP są to:     

- roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części,    

- prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 

- prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych,     

- prace na wysokości.     

Praca podczas upałów - odpowiedzialność pracodawcy i kary grzywny 

W sytuacji sporu co do wielkości wskazanych temperatur (czy nie nastąpiło ich przekroczenie) obowiązek dowodowy ciąży na pracodawcy. Dzieje się tak, ponieważ to on jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków pracy, które będą zgodne z przepisami BHP. Tym samym oznacza to, że obowiązek zapewnienia napojów zatrudnionym powinien być realizowany z urzędu, a nie na wniosek pracownika. Jeżeli inspektor pracy stwierdzi niespełnienie tego obowiązku, wówczas pracodawca może się spodziewać kary grzywny w wysokości do 30 000 złotych (art. 283 § 1 Kodeksu pracy). 

Ponadto, jeżeli praca w warunkach szczególnie niebezpiecznych jest wykonywana podczas upałów, to na pracodawcy ciąży obowiązek oceny, czy praca ta może być zrealizowana bezpiecznie, zważywszy na sprawność psychofizyczną pracownika. Wynika to z  art. 207 § 1 i § 2 pkt 1 Kodeksu pracy odnoszącego się do odpowiedzialności za stan BHP w firmie, a także zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 

Praca podczas upałów - odpowiedzialność pracownika 

Pracownik, który wykonuje pracę w warunkach szczególnie niebezpiecznych i podwyższonej temperaturze powietrza, powinien sam dokonać oceny swoich zdolności psychofizycznych i podjąć odpowiednie decyzje.  Art. 210  §1 Kodeksu pracy przewiduje możliwość powstrzymania się pracownika od wykonywania pracy. Jeśli warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.  Powstrzymanie się od pracy pracownika nie może powodować zmniejszenia jego wynagrodzenia za ten czas.   

Praca podczas upałów - inne świadczenia 

W Kodeksie pracy nie określono dodatkowych świadczeń wynikających z wykonywania pracy w podwyższonej temperaturze. Jednakże nie ma żadnych przeciwwskazań dla pracodawcy, by z własnej inicjatywy czy na wniosek pracowników (związków zawodowych) podjął działania ułatwiające i rekompensujące pracę podczas upałów. Pomysłem może być wprowadzenie dłuższych przerw w pracy lub skrócenie czasu pracy.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-praca-podczas-upalow

 

Kontakt

Szukaj