Archiwum

Wciąż narasta poczucie zawodu i bezsilności wśród niemedycznych pracowników służby zdrowia

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do konsultacji społecznych projekt ustawy „o minimalnym wynagrodzeniu pracowników wykonujących zawody medyczne.. „ - już w samym tytule projektu pracownicy odczytują zagrożenie dla interesów osób zatrudnionych w placówkach służby zdrowia a nie należących do personelu medycznego - od wielu lat krzywdzonych przy podwyżkach płac.

 Regionalna Sekcja Ochrony Zdrowia Reginu W-M NSZZ "Solidarność" wydała w tej sprawie następujące stanowisko kierując je wprost do Pani Premier Beaty Szydło :

 

Olsztyn dnia 2.06.2017r

Pani Premier Beata Szydło

 

Stanowisko w sprawie projektu ustawy o wynagrodzeniach w służbie zdrowia.

   Propozycje zawarte w projekcie są nie do zaakceptowania.

     Projekt ustawy zawiera elementy dyskryminacyjne poprzez wyłączenie grup niemedycznych, które zostały zupełnie pominięte. Do prawidłowego funkcjonowania placówek ochrony zdrowia niezbędne są wszystkie grupy zawodowe, a nie tylko grupy wykonujące zawody medyczne. Pozostawienie w gestii dyrektorów regulacji płac dla pozostałego personelu jest fikcją; Od wielu lat jesteśmy świadkami dyskryminacji „płacowej” pracowników niemedycznych przez dyrektorów. Ustawa jest dla nich kolejnym narzędziem do takiego postępowania. Nieprawdą jest że to personel medyczny ponosi konsekwencje wynikające z niedofinansowania systemu. Prawda jest inna, cały ciężar ponoszą pracownicy tzw. zawodów niemedycznych. Płaca minimalna stała się jedynym źródłem podwyżek dla tej grupy. Kolejna grupa zaszeregowania została wchłonięta przez płace minimalną.

   Nie akceptujemy i nie zgadzamy się z biernością władz naszego związku a wręcz z akceptacją takiego stanu rzeczy. Jest to stanowisko nie do zaakceptowania dla szeregowych członków związku. Takie poczynania utwierdzają nas w przeświadczeniu, że tylko ten dostanie kto głośno krzyczy i protestuje.

Należałoby w tym miejscu zacytować wypowiedź Pani Premier z dnia 08.06.2016r „żeby godne wynagrodzenia mieli... wszyscy pracownicy służby zdrowia.” „Szydło dotrzymuje słowa”.

Czekamy - sprawdzamy                                                            

 

                                                                                                    Przewodniczący Regionalnej         

                                                                                                                    Sekcji Ochrony Zdrowia

                                                                                                                                     Bogdan Radziemski

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z informacji Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność" :

Minister Zdrowia ani jego przedstawiciele nie podali jasnej odpowiedzi na nasze żądania poza tym, że zostanie to uregulowane w rządowym proj. ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników wykonujących zawody medyczne. Decyzja o ostatecznym kształcie ustawy należeć będzie jednak do posłów i senatorów oraz podpisu Prezydenta RP. Do parlamentarzystów przekazaliśmy nasze stanowisko podczas zwołanego w I kw. br. na wniosek Sekretariatu posiedzenia z grupą posłów zajmujących się sprawami dialogu społecznego;

  

  I. W/w. projekt po intensywnych działaniach Sekretariatu, włącznie ze zwołanym w trybie pilnym na 25 maja 2017 r .Trójstronnego Zespołu ds. OZ nt. stanu działań w kluczowych reformach prowadzonych przez MZ, został skierowany do Sejmu RP na 1. czytanie w dniu 7 czerwca 2017r. Przedstawiciele Sekretariatu będą uczestniczyć w pracach parlamentarnych, podnosząc postulaty zawarte w ww. stanowisku KK, w tym zagwarantowanie podwyższenia wynagrodzeń także pracownikom niewykonującym zawodów medycznych, których praca jest elementem działalności placówek leczniczych i nie powinna być pomijana w efekcie jakim jest leczenie pacjenta.

 W art.5 proj. tej ustawy (znajdującym się na stronie internetowej sejm.gov.pl, zakładka projekty ustaw) znajduje się przepis, że „w porozumieniu ( organizacji związkowych lub zarządzeniu kierownika placówki) określa się zasady podwyższenia wynagrodzeń pracowników niewykonujących zawodu medycznego,TAK ABY wynagrodzenie to odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom przy jej wykonywaniu, A TAKŻE uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy, w rozumieniu obecnych przepisów prawa”. Do kontroli wykonania tego obowiązku będzie uprawniony organ tworzący placówkę oraz organy PIP (zdanie drugie tego przepisu).

Będziemy prowadzili rozmowy z parlamentarzystami w celu ostatecznego nadania takiego brzmienia tym przepisom, żeby mocnej zagwarantować też podwyższenie ich wynagrodzeń, tym bardziej, że załącznik do ustawy określa konkretne wskaźniki dla pracowników medycznych.

 

   II. Szczególnie istotnym dla Sekretariatu jest wykorzystanie możliwości statutowych dostępnych dla Regionalnych Sekcji/Sekretariatów Ochrony Zdrowia NSZZ„Solidarność”, które przekazują do Sekretariatu zapytania i postulaty zrzeszonych w nich organizacji zakładowych.

  Na swoich posiedzeniach, a następnie na Walnych Zebraniach Krajowej Sekcji Służby Zdrowia, a potem Kongresach Sekretariatu Ochrony Zdrowia formułowane są one jako projekty uchwał, stanowisk czy apeli. Również na zwoływanych cyklicznie posiedzeniach Konwentu Przewodniczących Regionalnych Sekcji/Sekretariatów Ochrony Zdrowia powstają stanowiska w najważniejszych dla pracowników OZ sprawach.

   Niezależnie od zapytań w sprawach bieżących serdecznie zachęcamy do korzystania ze statutowych możliwości organizacji, co aktywizuje kolejne struktury związkowe i stanowi sprawdzoną formę formułowania stanowisk we wspólnych dla regionów problemach.

 

                                                   PRZEWODNICZĄCA Sekretariatu Ochrony Zdrowia

                                                                       Mariola Ochman

 

 

                                                                                                

 

 

.